Regulamin

1. Jedynym Organizatorem degustacji i innych spotkań przy winie zwanych dalej „Degustacjami” jest Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o.

2. Prawo uczestniczenia w Degustacjach mają te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem Degustacji dostępnym na stronie www.poslaniecwina.pl.

3. Ilość uczestników w Degustacjach jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w Degustacji. Organizator gwarantuje udział w danej grupie osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik Degustacji otrzyma mailowo biuro@poslaniecwina.pl lub telefonicznie informacje czy zakwalifikował się do udziału w wydarzeniu. Informacja o zakończeniu zapisów lub wyczerpaniu może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.

4. Cennik degustacji zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w spotkaniu. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba, że jest w wydarzeniu inna informacja.

5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.

6. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie wydarzenia. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą oraz terminem wydarzenia.

7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do danego wydarzenia, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne wydarzenie w ramach działań Instytutu Rozwoju Magis Sp. z o.o. lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.

8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych i merytorycznych organizowanych wydarzeń.

9. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części wydarzenia, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na wydarzenie mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy lub przenieść je na inne wydarzenie. W przypadku rezygnacji uczestnika po zamknięciu zapisów na wydarzenie, osobie rezygnującej nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

10. Faktury za udział w wydarzeniu będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury przed wydarzeniem mailem na adres biuro@poslaniecwina.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas wydarzenia.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na wydarzeniu.

13. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania wydarzenia bez uzyskania zgody od Organizatora.

14. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. Przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny. Jest świadom, że w każdym czasie przysługuje mu prawo dostępu do danych, w tym do ich zmiany, a także prawo cofnięcia niniejszej zgody, skutkujące usunięciem danych uczestnika przez administratora danych.

Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.