Polityka prywatności

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Administratorem Państwa danych jest Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o, z którym można się kontaktować:
 • Pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o., ul. Karpicka 7i9, 61-111 Poznań
 • Telefonicznie, pod numerem 602516226 lub 505116573
 • E-mailowo, pod adresem: biuro@poslaniecwina.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie www.poslaniecwina.pl
 1. Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o. przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówień (w tym m.in. w celu informowania o szczegółach organizowanych wydarzeń, na które się Państwo zapisują), prowadzenia statystyki i analizy biznesowej działalności, w celach marketingowych i archiwizacj.
 2. Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o.  otrzymuje Państwa Dane Osobowe w wyniku wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera lub w wyniku wypełnienia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o. otrzymuje od Użytkownika następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. W przypadku firmy, są Państwo dodatkowo proszeni o podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP firmy.
 3. Instytut Rozwoju Magis Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), w szczególności umożliwia Państwu stały wgląd do Danych Osobowych Użytkownika oraz ich uzupełnienie, poprawienie.
 4. Mają Państwo prawo:
 • Żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 • Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.6. Państwa Dane Osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa i nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, które nie uczestniczą w realizacji Zamówienia. Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane na żądanie uprawnionego organu państwowego, na podstawie i w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa